Filtrele

Evrak Ön İzleme
Vazgeç
Onaya Sun ve İmzala
Başvuru Ücreti eki
EKLER:
- Yönetmeliğin 37 inci maddesinin 10 uncu fıkrası kapsamında sunulacak beyan (Ek-1) *
- Lisanssız Elektrik Bağlantı Başvuru Formu (Yönetmelik Ek-1) *
- Tüzel Kişiyi Temsil ve İmzalama Yetkili Şahıs/Şahısların 'Yetki Belgesi'
- Koordinatlı ve Onaylı Aplikasyon Krokisi (6 derece – ED 50) (Lihkap veya Harita Mühendisi Onaylı)
- Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü Teknik Değerlendirme Formu (Ek-2) (CD ile excel formatında sunulması gerekmektedir.)
Not : * işaretli olan ekler form doldurma aşamasında otomatik olarak oluşacaktır.
- Kurulacak Tesisin Teknik Özelliklerini de Gösteren Tek Hat Şeması
- Üretim Tesisinin Kurulacağı Yere Ait Tapu Ya da Asgari İki Yıl Süreli Kiralama Belgesi
- Başvuruda Bulunan Tüzel Kişinin, Tüzel Kişilikte Doğrudan veya Dolaylı Pay Sahibi Olan Gerçek veya Tüzel Kişilerin Ortaklık Yapısını ve Varlığı Halinde Kontrol İlişkisini Ortaya Koyan Bilgi ve Belgeler,
- Çatı uygulamaları hariç olmak üzere eşik değerlerin üzerinde olan projeler için ÇED belgesi
- Başvuru Ücretinin İlgili Şebeke İşletmecisinin Hesabına Yatırıldığına Dair Makbuz veya Dekont
- Akhisar Organize Sanayi Bölgesi Elektrik Abonelik Fatura Fotokopisi
Kurulum Yapılacak Yer
Tüketim Tesisi Tekil Kodu
Üretim Tesisinin Bilgileri
Tesis Kurulu Gücü
Kullanılan Kaynak Türü
Tesis Adı
T.C. Kimlik Numarası
Banka Hesap Numarası (IBAN)
T.C. Vergi Numarası
Üretim Yapılacak Enerji Türü
select
Coğrafi Koordinatları (UTM 6-ED50)
Başvuru Tarihi
Başvuru Numarası Kayıtta Numara Alacak
Parsel
Parsel Durumu
select
Üretim Santrali Kurulu Gücü
Bu formda verilen tüm bilgiler tarafımca doğru bir şekilde doldurulmuştur. Başvurumun kabul edilmesi durumunda; üretim tesisini bu formda belirtilen özelliklere uygun olarak tesis etmeyi, tesis aşamasında, İlgili Şebeke İşletmecisinden gerekli izinleri almadan, bu formda belirtilen bilgilere aykırı bir işlem tesis etmeyeceğimi, bu formda verilen bilgilere aykırı bir durum tespit edilmesi halinde başvurumun her aşamada İlgili Şebeke İşletmecisi tarafından iptal edilmesini kabul ve taahhüt ederim
Bağlantı Şekli
select
Ada
Genele Açık
Diğer Bilgiler
Başvuru Türü (Yönetmeliğin ilgili madde/fıkra/bent belirtilerek başvuruda bulunulduğu belirtilir) (Örn: Md. 5/1.c, Md. 11/1 vb.)
select
Adı-Soyadı / Unvanı
Başvuru Sahibinin Bilgileri
Ünite Sayısı/Ünite Kurulu Gücü
Adresi
Faks Numarası
Kurulum Yapılacak Yer
select
Adresi
E-Posta Adresi
Kayıtlı Elektronik Posta Adresi
Telefonu
Parsel Durumu-metin
Başvuru Türü - Metin
AKHİSAR ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ
LİSANSSIZ ELEKTRIK ÜRETIM BAŞVURUSU